MAT
MAT
www.mat.org.hu www.mat.org.hu
Hírek Tagfelvétel Kongresszus Rendezvények
Szakképzések
Továbbképzés Szakmapolitika Tudomány Szakkönyvek Állások Addiktológia Jogszabályok

Addiktológus szakpszichológus képzés


Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék tájékoztató közleménye
A Klinikai addiktológiai szakpszichológus képzésről

 • A képzési szak felelőse: Dr. Hoyer Mária
 • A képzés formája: Folyamatos munkavégzés melletti képzés
 • - Képzési idő: 2 tanév (4 szemeszter)
 • - A képzés indításának várható ideje: 2007. október
 • - Tervezett hallgatói létszám: 15 fő
 • - Tervezett tandíj: 100. 000 Ft/félév
 • - A képzésben való részvétel előfeltétele:
  • - Klinikai szakpszichológusi, vagy klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológusi diploma, ill. klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus hallgató 5. félévtől
  • - Szakmai önéletrajz
  • - Munkáltatói hozzájárulás
  • - Mőködési nyilvántartás száma /hallgatók esetében a szakképzés lezárt féléveinek igazolása/
  • - Sikeres felvételi beszélgetés

 • Jelentkezési nyomtatvány Dr. Hoyer Máriánál beszerezhető.
  1026 Budapest, Nyúl utca 20. vagy maria.hoyer@t-online.hu vagy 06-20-9124751

 • Beküldési határidő: 2007. szeptember 30.
 • Az oklevél megnevezése: Klinikai Addiktológiai szakpszichológus

 • A képzésben való részvétel évente 50 pont, kötelező továbbképzési egységet igazol!

 • - A képzés szerkezete:

I. Félév
Addiktológia I. /általános/
Addiktológia II./részletes/
Neurobiológiai megközelítések
Terepgyakorlat
II. Félév
Személyiséglélektani megközelítések
Fejlődéslélektani megközelítések
Antropológiai megközelítések
Drogkutatás/epidemiológia, módszertan/
Terepgyakorlat
III. Félév
Pszichodiagnosztika az Addiktológia területén
Pszichoterápia az Addiktológia területén
Konzultáció elmélete és gyakorlata
Egyéni/csoportos szupervízió
Saját munka (két eset vezetése)
IV. Félév
Prevenció elmélete és gyakorlata
Rehabilitáció elmélete és gyakorlata
Családterápia az Addiktológia területén
Jogi ismeretek az Addiktológia területén
Egyéni/csoportos szupervízió
Zárótanulmány /esetismertetés/
Záróvizsga

Jelentkezési lapAddiktológiai Konzultáns képzés

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar addiktológiai konzultáns (szenvedélyállapotokkal és –betegségekkel foglalkozó szakember) képesítést nyújtó 2 éves szakirányú továbbképzést indít 2008. februárjában is. (14/1997. /II. 18./ MKM).

A jelentkezés határideje: 2008. január 15.
A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai végzettség
A képzés költsége: 95.000.-Ft/félév

A jelentkezés módja:
 • a jelentkezési lap letölthető a efk.sote.hu internetes honlapunkról (Információk/Nyomtatványok),
 • vagy telefonon kérhető Vígh Piroska tanulmányi előadótól a 1 486-5943 számon

Szívesen szolgálunk további tájékoztatóval Tanszékünkön is.

Elérhetőségeink:
 • Tanszékvezető: dr. Rácz József
 • Postacím: Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Intézet, Addiktológiai Tanszék, 1088 Budapest, Vas u. 17., 332., 310. szoba
 • Telefon: 06 1 486-5820; 06 1 486-5810
 • Oktatásszervező: Nagy Éva e-mail: evnalev@gmail.com

Az addiktológiai konzultáns képzés bemutatása

Az addiktológiai konzultáció keretében nem egyszerű felvilágosításról, információadásról, vagy különösen nem utasításról, de még csak nem is javaslat megajánlásáról van szó. A konzultáció egyfajta tanulási folyamat, mely során a segített személy adaptív viselkedéseket tanul meg, miközben maladaptív viselkedései a háttérbe szorulnak. Ez a foglalkozás a nyugati országokban elterjedt, az alkoholistákkal és a kábítószer-használókkal foglalkozó szakemberek a megelőzés, a gyógyítás és a rehabilitáció területén találhatók meg, mind egészségügyi, mind pedig szociális szolgálatok keretében (pl. egészségügyi, szociális, oktatási, büntetés-végrehajtási intézményekben).

 • A konzultánsok részt vesznek a közvetlenül hozzájuk forduló szenvedélybetegek és családjaik segítésében addiktológiai részlegen vagy gondozóban, TÁMASZ vagy drogambulancián, pszichiátriai osztályon:
    - egyéni kezelési tervet készítenek, mely az orvosi kezelések, pszichológiai és szociális szolgáltatások igénybevételét, valamint a kliens ilyen irányú motiválását tartalmazza (esetmenedzseri feladatok, motiválás);
    - esetkezelő csoport tagjaként dolgozik és kapcsolatot tart az egészségügyi és a szociális szféra intézményei között (gyógyító intézmény és pl. hajléktalan szálló, a gyermekvédelem intézményrendszere, rehabilitációs intézet, foglalkozási rehabilitáció stb.).
 • Munkahelyi alkohol- és drogmegelőző programok: lebonyolítás, kapcsolattartás egészségügyi szakintézménnyel.
 • Büntető-igazságszolgáltatás: büntetés-végrehajtási intézményekbe, pártfogó felügyelet alá került szenvedélybetegek kezelésének koordinálása.
 • A rendőrség keretében a kábítószer problémával kapcsolatos megelőző programok koordinálása.
 • A honvédségnél a megelőző munka és az alkohol- és drogabúzusban szenvedőkkel foglalkozó programok vezetése.
 • A konzultánsok foglalkoznak a szenvedélybetegek családjával és önsegítő közösségeivel, családsegítő központok keretében és a gyermekvédelem területén.

A konzultánsok az iskolákban drogkoordinátorként tevékenykednek, a helyi közösségben (önkormányzatok egészségügyi osztályai) pedig megelőző programok szervezését végzik, kapcsolatot tartanak az önkormányzat, az egészségügyi, a szociális intézmények és a civil szervezetek között.

Magyarországon a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán folyik akkreditált, 700 órás főiskolai szakirányú továbbképzésük. A szakirányú továbbképzés akkreditációját és lefolytatását a 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet tartalmazza. A képzés 4 féléves, keresztféléves rendszerű, azaz februárban kezdődik. A képzés levelező: egy-egy félévben 4 alkalommal, csütörtök-péntek-szombaton egész nap kerül rá sor, amit a félévenkénti 60 órás terepgyakorlat egészít ki.
Társadalom epidemiológia szakirányú képzés


A 2009/2010 tanévtől kezdődően a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézete gondozásában, a Szociálpolitika Mesterszak keretében Társadalom epidemiológia szakirányú képzés indul.

A Társadalom epidemiológia szakirány célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak
 • - az egészséget veszélyeztető tényezők felmérésére, az egészségi állapottal kapcsolatos kutatások készítésére,
 • - statisztikai adatok és más kutatási eredmények kritikai értelmezésére és értékelésére,
 • - a megfelelő ellátási és beavatkozási módszerek megválasztására, és azok hatékonyságának elemzésére,
 • - hatékony érvelési eszközök alkalmazására a helyi és országos egészségpolitikai vitákban.

A mesterképzésben olyan emeltszintű elméleti és módszertani ismereteket oktatunk, amelyek képessé teszik a végzett hallgatókat a szociálpolitika és ezen belül a társadalom epidemiológia magas szintű elméleti és gyakorlati művelésére. A szakirányra jellemző fő ismeretkörök:
 • - társadalom és szociálpolitikai ismeretek,
 • - egészségpolitikai és gazdasági ismeretek,
 • - statisztikai adatok gyűjtése, elemzése, értékelése,
 • - önálló adatfelvételek szervezése, lebonyolítása, elemzése,
 • - döntések értékelése, elemzése.

A tantárgystruktúra, az ismeretanyag és a társadalomelemzés alapjainak elsajátítása jól megalapozza azt, hogy a végzett hallgatók a legfontosabb társadalompolitikai szervezetekben – minisztériumok, alapítványok, országos és helyi hatáskörű szervezetek tagjaiként – döntésmegalapozó felméréseket, és adatelemzések végezzenek, képesek legyenek alkalmazott kutatások teljes körű lebonyolítására.

A szakirányt elvégzők jellegzetes munkaterületei:

 • - nemzetközi, kormányzati és önkormányzati szervezetek szociálpolitikai és egészségpolitikai elemzést és döntés-előkészítést igénylő munkakörei,
 • - a szociális és egészségügyi ellátórendszer döntés-előkészítő és irányító munkakörei,
 • - egészségpolitikai beavatkozások értékelését, hatékonyság elemzését végző munkakörök.


 • A képzés ideje négy félév.

  Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma 120.

  Oklevél megnevezése: Okleveles szociálpolitikus társadalom epidemiológia szakirányon

  A képzésre való jelentkezés feltételeiről részletesebb információ hamarosan olvasható az Intézet honlapján: web.uni-corvinus.hu/szoc/ , a felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban, valamint érdeklődni lehet Elekes Zsuzsannánál: zsuzsanna.elekes@uni-corvinus.hu

Addiktológus szakorvos képzés

Fejlesztés alattElérhetőség: 1580 Budapest, Pf.157   |       |   (+36) 30/710-7418

Támogatók

emmi
emta
nea  


könyv

Demetrovics Zsolt (szerk.) (2007): Az Addiktológia alapjai.
Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 463 911 4

könyv

Demetrovics Zsolt, Urbán Róbert, Kökönyei Gyöngyi (szerk.) (2007):
Iskolai egészségpszichológia.

L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 9683 72 3

könyv

Rácz József (szerk.) (2007): Leszakadók. A társadalmi kirekesztés folyamata.
L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 9683 61 7

könyv

Demetrovics Zsolt (2007): A droghasználat funkciói.
Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 8484 5

könyv

Rácz József (2005): Kvalitatív drogkutatások.
L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 963 9683 27 2.