Magyar Addiktológiai Társaság
Hungarian Association on Addictions

Adatkezelési tájékoztató


Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Magyar Addiktológiai Társaság adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Magyar Addiktológiai Társaság

Székhely: 1064 Budapest, Izabella utca 46.

Weblap: www.mat.org.hu

Telefon: +36 30 710-7418

E-mail: MAT_titkarsag@mat.org.hu

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 1064 Budapest, Izabella utca 46., MAT_titkarsag@mat.org.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.


Adatfeldolgozás:

Név: Silihost Kft.

Telephely: 2800 Tatabánya, Boróka u. 7.

Online elérhetőség: info@netkert.hu

Telefonos elérhetőség: +36 1 788-4060

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.


1. Adatkezelési célok:

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
a) számlázási tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

b) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;

c) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

d) belső adminisztráció megkönnyítés.c) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

e) kutatás;

f) nyilvános adatbázis létrehozása.


2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:
a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

e) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

f) kutatás és nyilvános adatbázis létrehozás: 2014. évi LXXVI. törvény.

A b) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek a MAT_titkarsag@mat.org.hu e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.


3. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratokandnbsp; megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.andnbsp;

A kutatási tevékenység, illetve a nyilvános adatbázis létrehozása során megadott adatok kezelése és tárolása célhoz kötötten kerül meghatározásra.


4. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
Érintetti jogok:
a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.


5. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.


Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)


TevékenységKezelt adatokAdatkezelési célAdatkezelési jogalapAdattovábbításTárolás módja és ideje
Számviteli bizonylat kiállítása

Név

Lakcím

(Adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóanGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontNem történikLegalább 8 év
Számviteli, könyvelési tevékenység

Név

Lakcím

(Adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
KönyvelőLegalább 8 év
Kapcsolattartási adatok

Név

Telefonszám

E-mail cím

Időpont egyeztetés, lemondásokGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Nem történik
1 év
Regisztrációs adatok

Név

Telefonszám

E-mail cím

Ügyfél-account létrehoásaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Webes tárolás: Silihost Kft.1 év
Kutatás

Név

Telefonszám

E-mail cím

Képviselt szervezet neve és elérhetőségi adatai

Kutatás2014. évi LXXVI. törvényNem történik5 év
Nyilvános adatbázis

Név

Telefonszám

E-mail cím

Képviselt szervezet neve és elérhetőségi adatai

Nyilvános adatbázis létrehozása

2014. évi LXXVI. törvény
Webes tárolásCélhoz kötötten kerül meghatározásra